Dotacje unijne

RPWM.01.04.02-28-0024/18

BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będący liderem realizuje projekt  pn. „Wczasy aktywne z Parkiem Rozrywki Bartbo” czyli stworzenie szerokiego pakietu produktów i usług przez firmy: BARTBO sp. z o.o. oraz AKORA sp. z o.o.

Projekt zakłada zaoferowanie pakietów na rynku turystycznym przez BARTBO sp. z o.o. oraz AKORA sp. z o.o. 

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności nalata 2014-2020

Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami prac adaptacyjnych
Etap 3 - Etap zakupu sprzętu i wyposażenia
Etap 4 - Zakończenie realizacji - złożenie wniosku o płatność końcową

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez BARTBO sp. z o.o. oraz Akora sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietu usług począwszy od 2020 roku.

Beneficjent: BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 2 316 541.90 zł

Dofinansowanie projektu: 1 189 830.00 zł